Байгууллагын эрхэм зорилго

Байгууллагын  эрхэм  зорилго:
- Төрийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, ардчилал шударга ёсыг тогтоох, хууль дээдлэх төрийн үйл ажиллагаа, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, ажил үйлчилгээг хөнгөн шуурхай  жигд хүртээмжтэй явуулах, төсөв санхүүгийн хэмжээг тодорхойлох, эцсийн үр дүнг үнэлж дүгнэх , нийгмийн үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлэхэд    гол зорилго оршино. 
 

2023-12-14 00:00:00