Команд штабын сургууль болов.

Гамшгаас хамгаалах "КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ" зохион байгуулагдав.

    
  	  
    <div style= 2022-11-18 20:09:09