Байгууллагууд

Сумын Засаг даргатай Цагаан цахир орчимд ажилладаг нөхөрлөлүүдийн 2017 онд хийгдсэн гэрээнд тусгагдсан нийгмийн ажлуудын эхлэл болж санхүүгийн албаныхны БҮТЭЭЛЧ САНХҮҮЧ аяны хүрээнд санаачилан санал тавьж Эхчүүдийн амрах байрыг сумын уугуул иргэн Л.Бямбадорж , Цэцэрлэгийн бяцхан хүүхдүүдэд маань 30 ширхэг тоглоом гарын бэлэг Б.Гантогтох, Р.Мөнхбаяр ахлагчтай Таванбогд болор нөхөрлөлийн сайхан сэтгэлт хамт олон, Санхүүгийн албаны өрөөг Баянжаргал, Т.Түвшинжаргал на Сумын Засаг даргатай Цагаан цахир орчимд ажилладаг нөхөрлөлүүдийн 2017 онд хийгдсэн гэрээнд тусгагдсан нийгмийн ажлуудын эхлэл болж санхүүгийн албаныхны БҮТЭЭЛЧ САНХҮҮЧ аяны хүрээнд санаачилан санал тавьж Эхчүүдийн амрах байрыг сумын уугуул иргэн Л.Бямбадорж , Цэцэрлэгийн бяцхан хүүхдүүдэд маань 30 ширхэг тоглоом гарын бэлэг Б.Гантогтох, Р.Мөнхбаяр ахлагчтай Таванбогд болор нөхөрлөлийн сайхан сэтгэлт хамт олон, Санхүүгийн албаны өрөөг Баянжаргал, Т.Түвшинжаргал наСумын Засаг даргатай Цагаан цахир орчимд ажилладаг нөхөрлөлүүдийн 2017 онд хийгдсэн гэрээнд тусгагдсан нийгмийн ажлуудын эхлэл болж санхүүгийн албаныхны БҮТЭЭЛЧ САНХҮҮЧ аяны хүрээнд санаачилан санал тавьж Эхчүүдийн амрах байрыг сумын уугуул иргэн Л.Бямбадорж , Цэцэрлэгийн бяцхан хүүхдүүдэд маань 30 ширхэг тоглоом гарын бэлэг Б.Гантогтох, Р.Мөнхбаяр ахлагчтай Таванбогд болор нөхөрлөлийн сайхан сэтгэлт хамт олон, Санхүүгийн албаны өрөөг Баянжаргал, Т.Түвшинжаргал наСумын Засаг даргатай Цагаан цахир орчимд ажилладаг нөхөрлөлүүдийн 2017 онд хийгдсэн гэрээнд тусгагдсан нийгмийн ажлуудын эхлэл болж санхүүгийн албаныхны БҮТЭЭЛЧ САНХҮҮЧ аяны хүрээнд санаачилан санал тавьж Эхчүүдийн амрах байрыг сумын уугуул иргэн Л.Бямбадорж , Цэцэрлэгийн бяцхан хүүхдүүдэд маань 30 ширхэг тоглоом гарын бэлэг Б.Гантогтох, Р.Мөнхбаяр ахлагчтай Таванбогд болор нөхөрлөлийн сайхан сэтгэлт хамт олон, Санхүүгийн албаны өрөөг Баянжаргал, Т.Түвшинжаргал наСумын Засаг даргатай Цагаан цахир орчимд ажилладаг нөхөрлөлүүдийн 2017 онд хийгдсэн гэрээнд тусгагдсан нийгмийн ажлуудын эхлэл болж санхүүгийн албаныхны БҮТЭЭЛЧ САНХҮҮЧ аяны хүрээнд санаачилан санал тавьж Эхчүүдийн амрах байрыг сумын уугуул иргэн Л.Бямбадорж , Цэцэрлэгийн бяцхан хүүхдүүдэд маань 30 ширхэг тоглоом гарын бэлэг Б.Гантогтох, Р.Мөнхбаяр ахлагчтай Таванбогд болор нөхөрлөлийн сайхан сэтгэлт хамт олон, Санхүүгийн албаны өрөөг Баянжаргал, Т.Түвшинжаргал наСумын Засаг даргатай Цагаан цахир орчимд ажилладаг нөхөрлөлүүдийн 2017 онд хийгдсэн гэрээнд тусгагдсан нийгмийн ажлуудын эхлэл болж санхүүгийн албаныхны БҮТЭЭЛЧ САНХҮҮЧ аяны хүрээнд санаачилан санал тавьж Эхчүүдийн амрах байрыг сумын уугуул иргэн Л.Бямбадорж , Цэцэрлэгийн бяцхан хүүхдүүдэд маань 30 ширхэг тоглоом гарын бэлэг Б.Гантогтох, Р.Мөнхбаяр ахлагчтай Таванбогд болор нөхөрлөлийн сайхан сэтгэлт хамт олон, Санхүүгийн албаны өрөөг Баянжаргал, Т.Түвшинжаргал на

ЗАР МЭДЭЭ